มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

       มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ต่าง ๆ จากภาครัฐ

      ๐ กระทรวงการคลัง

      สำนักงานประกันสังคม

      ๐ ธนาคารแห่งประเทศไทย

      ๐ กรมสรรพการ

      การไฟฟ้านครหลวง

        กระทรวงการคลัง

      การประปานครหลวง

   ประกาศกระทรวงการคลัง

ได้ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ที่กระทรวงการคลังเสนอ เรื่อง มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 

1.  มาตรการดูแลและเยียวยา “แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม” ประกอบด้วย 8 มาตรการ   

      ๐ มาตรการชดเชยรายได้แก่แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบ ประกันสังคมหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
      ๐ โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน

      ๐ โครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติม

      ๐ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่าสาหรับสานักงานธนานุเคราะห์เพื่อช่ วยเหลือประชาชนฐานรากที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการระบาดของไวรัส COVID-19

      ๐ มาตรการเสริมความรู้

      ๐ มาตรการเลื่อนเวลาการชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

      ๐  มาตรการเพิ่มวงเงินหักลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ

      ๐ มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาสาหรับค่าตอบแทนในการเสี่ยงภัยของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

2.  มาตรการดูแลและเยยี วยา “ผู้ประกอบการ” ประกอบด้วย 7 มาตรการ  

      ๐ โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19

      ๐ มาตรการเลื่อนเวลาการชาระภาษีเงินได้นิติบุคคล

      ๐ มาตรการเลื่อนเวลาการยื่นแบบแสดงรายการนำส่ ง และชำระภาษี

      ๐ มาตรการขยายเวลาการชาระภาษีให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสินค้าน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

      ๐ มาตรการขยายเวลาการยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีของการประกอบกิจการสถานบริการที่จัดเป็นบริการตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

      ๐ มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าของที่ใช้รักษาวินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

      ๐ มาตรการทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ของเจ้าหนี้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

 

      ดาวน์โหลดประกาศฉบับเต็ม ได้ที่ไฟล์ข้างล่างนี้

 

มาตราการช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคม

 

มาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในเรื่องของการลดอัตราเงินสมทบ ขยายเวลาส่งเงินสมทบ
และการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย มีสาระสำคัญ ดังนี้
 
ลดอัตราเงินสมทบ
- นายจ้าง เหลืออัตราร้อยละ 4 ระยะเวลา 3 เดือน (มี.ค. - พ.ค.63)
- ผู้ประกันตน มาตรา 33 เหลืออัตราร้อยละ 1 ระยะเวลา 3 เดือน (มี.ค. - พ.ค.63)
- ผู้ประกันตน มาตรา 39 เหลือร้อยละ 1.8 ระยะเวลา 3 เดือน (มี.ค. - พ.ค.63)
 
ขยายเวลาส่งเงินสมทบ นายจ้าง และ ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 สำหรับงวดเดือน มีนาคม – พฤษภาคม ออกไปอีก 3 เดือน
ค่าจ้าง เดือน มีนาคม 2563 ให้นำส่งภายใน 15 กรกฎาคม 2563
ค่าจ้าง เดือน เมษายน 2563 ให้นำส่งภายใน 15 สิงหาคม 2563
ค่าจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 ให้นำส่งภายใน 15 กันยายน 2563
 
เพิ่มสิทธิประโยชน์ กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย มีผลตั้งแต่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
* นายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด 19 รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วัน
* หน่วยงานภาครัฐสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว
 
รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 60 วัน และยังได้มีมติเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงาน ดังนี้
* ผู้ประกันตนลาออก รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 45 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน (บังคับใช้ 2 ปี)
* ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้าง รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน (บังคับใช้ 2 ปี)
สำหรับมาตรการความช่วยเหลือดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบจาก ครม. แล้ว ซึ่งกระทรวงแรงงานจะได้ออกประกาศและกฎกระทรวงแรงงาน เพื่อบังคับใช้ให้เร็วที่สุดต่อไป ทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนให้มากที่สุด
 
ข้อมูลจาก ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
 

 

 

มาตรการการเยียวยาลูกหนี้โดยสถาบันการเงิน

  

  

 

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงิน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก>> ธนาคารแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด PDF: https://drive.google.com/open?id=1Q0EqTAx0reRoWOnjADpyjykfLwbOdfOH

 

มาตรการจากภาครัฐ เพื่อใช้เตรียมการรับวิกฤต COVID-19 

 

๐ กรมสรรพกร >> https://drive.google.com/open?id=1y3QKej7-PY-W-JIvYNYwXyFgOpuiwulg

๐ การไฟฟ้านครหลวง >> https://drive.google.com/open?id=1_MUCUvvgzngmmJDcTpMU5xnGkRyu8Y3z

๐ กระทรวงการคลัง ออกมาตรการดูแลและเยียวยา ประชาชน ผู้ประกอบการ แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ และธุรกิจท่องเที่ยว 

>>> https://drive.google.com/open?id=1eF16aNb0x2rFdD2EpQC0Nvr_rSOweu25

๐ การประปานครหลวง >> https://drive.google.com/open?id=1M-9W4QMW4F9bkUKEzcLSOuucAB7e7O7o

 


 • Untitled-1-01.jpg
  ประกาศเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) หรือหรือ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่2019 Click>>ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ Click>> ที่ว่าการอำเภอ...

 • Untitled-1-02.jpg
  สถานการณ์เที่ยวบินจากผลกระทบไวรัส COVID-19 ๐ ข้อมูลเที่ยวบินที่ยกเลิก ๐ มาตรการการช่วยเหลือผู้โดยสาร ๐ วิธีการ/ขั้นตอนการขอรับเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ๐ ข้อกำหนดการเดินท...

 • Untitled-1-03.jpg
  อัพเดตสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ.กระบี่ ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ที่มา:https://www.facebook.com/kboph/...

 • Untitled-1-05.jpg
  อิ่มท้อง ปลอดภัย ซื้ออาหารกลับไปกินที่บ้าน หรือใช้บริการเดลิเวอรี่ ก็มีบริการจากร้านอาหารและ Food Panda Food Panda แจก Code ส่วนลด ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มี.ค. 2563

 • Untitled-1-06.jpg
  ตอนนี้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) กำลังระบาดไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกนับแสนราย และกำลังเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งกระทรวงสาธารณะสุข...

 • Untitled-1-07.jpg
  Social Distancing ตัวห่างไกล แต่ใจไม่ห่างกัน เพิ่มระยะอีกนิด ชีวิตปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

 • Untitled-1-08.jpg
  แหล่งท่องเที่ยวปิดทำการชั่วคราว อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา ท่าปอมคลองสองน้ำ น้ำพุร...

 • Untitled-1-09.jpg
  สายด่วนช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19
Visitors: 21,471